Snow whitens Sirjan (9)

Photos: Snow whitens Sirjan