Snow whitens Sirjan (8)

Photos: Snow whitens Sirjan