Snow whitens Sirjan (7)

Photos: Snow whitens Sirjan