Snow whitens Sirjan (6)

Photos: Snow whitens Sirjan