Snow whitens Sirjan (5)

Photos: Snow whitens Sirjan