Snow whitens Sirjan (4)

Photos: Snow whitens Sirjan