Snow whitens Sirjan (3)

Photos: Snow whitens Sirjan