Snow whitens Sirjan (2)

Photos: Snow whitens Sirjan