Snow whitens Sirjan (12)

Photos: Snow whitens Sirjan