Snow whitens Sirjan (11)

Photos: Snow whitens Sirjan