Snow whitens Sirjan (10)

Photos: Snow whitens Sirjan