Snow whitens Sirjan (1)

Photos: Snow whitens Sirjan