Berdymukhamedov

New railway to bring prosperity to region, Turkmen president