Ashton & Ban Ki-Moon

EU HighRep Ashton met UNSG Ban Ki-moon in NY ahead of UNGA