Photoos: Iran’s Student Day ceremony in Tehran University

محمدباقر قالیباف در مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران

مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران

مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران

مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران

مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران

مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران

مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران

سخنرانی محمدباقر قالیباف در مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران

سخنرانی محمدباقر قالیباف در مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران

صفار هرندی و محمدباقر قالیباف در مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران

مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران

مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران

سخنرانی صفارهرندی در مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران

مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران

ورود سعید جلیلی به دانشگاه تهران

ورود سعید جلیلی به محل مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران

سعید جلیلی در مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران

مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران

مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران

سخنرانی سعید جلیلی در مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران

سخنرانی سعید جلیلی در مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران

سخنرانی سعید جلیلی در مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران

مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران

سعید جلیلی در مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران

سعید جلیلی در مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران

تقدیر از هسر شهید شهریاری در مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران

By Fars News Agency