Syria crisis

Britain to send £ 5 million to Syria rebels