US plan to annex Bahrain to Saudi Arabia

Iranian to condemn US plan to annex Bahrain to Saudi Arabia on Friday